Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Aktualności projektowe
WYJAZD ERASMUS+
Wpisany przez Katarzyna Kramek   
czwartek, 23 kwietnia 2020 16:18

Z powodu pandemii koronawirusa projekt, w którym bierzemy udział zastaje przedłużony na kolejne 2 lata. Wyjazd na praktyki zawodowe odbędzie się w bezpiecznym i dogodnym dla uczniów terminie.

 
Wyniki rekrutacji
Wpisany przez Katarzyna Kramek   
środa, 08 stycznia 2020 20:06

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

„Europejskie praktyki zawodowe kluczem do rynku pracy”

 

 

KIERUNEK – TECHNIK MECHANIK

lp.

imię i nazwisko

liczba uzyskanych punktów

Mateusz Boryc

75

Damian Goleń

65

Krzysztof Kamiński

85

Kacper Pietroń

85

Sebastian Wieczorek

65

Daniel Wilczyński

65

Paweł Wojciechowski

85

 

KIERUNEK – TECHNIK INFORMATYK

lp.

imię i nazwisko

liczba uzyskanych punktów

Filip Dacka

105

Szymon Dec

135

Sebastian Godziszewski

105

Oliwier Grochowski

105

Piotr Kopiński

135

Adrian Książka

105

Jakub Kukuryka

95

Julia Radzik

125

Mateusz Rodzik

105

10.

Jakub Rosiński

95

11.

Wiktor Tkaczyk

105

12.

Jarosław Tupaj

95

13.

Hanna Winiarska

105

 

LISTA REZERWOWA KANDYDATÓW DO PROJEKTU

„Europejskie praktyki zawodowe kluczem do rynku pracy”

 

KIERUNEK – TECHNIK INFORMATYK

lp.

imię i nazwisko

liczba uzyskanych punktów

Jakub Domżał

85

Patrycja Wróbel

85

Krzysztof Sawicki

85

Błażej Woś

85

Dominik Kociszewski

85

Dominik Maciąg

85

Krystian Przychodzień

85

Paweł Woś

85

Michał Wójcik

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Regulamin rekrutacji do projektu
Wpisany przez Katarzyna Kramek   
sobota, 02 listopada 2019 12:43

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu
„Europejskie praktyki zawodowe kluczem do rynku pracy”

Nr projektu-2019-1-PL01-KA102-063097

 

§ 1

Przepisy ogólne

 1. Projekt pt. „Europejskie praktyki zawodowe kluczem do rynku pracy” jest realizowany przez Zespół Szkół w Poniatowej, zwany dalej organizacją wysyłającą, działającą w partnerstwie
  z Educare et Labora w Ostrawie, zwaną dalej organizacją przyjmującą.
 2. 2. Projekt jest realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), jako część projektu „Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ 
  przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
 3. 3. Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063097 zawartej w dn. 27.09.2019 pomiędzy Powiatem Opolskim/Zespołem Szkół w Poniatowej
  a Fundacją Rozwoju Sytemu Edukacji.
 4. Projekt jest realizowany w terminie 01.11.2019 – 31.10.2020.
 5. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych, społecznych i językowych
  u uczniów ZSP z klas II i III z kierunków technik informatyk i technik mechanik.
 6. Cele będą realizowane poprzez organizację staży dla 20 uczniów (uczestników mobilności)
  z organizacji wysyłającej w czeskich przedsiębiorstwach o profilach działalności zgodnych kierunkami kształcenia. W ramach projektu odbędzie się jedna mobilności.
 7. Regulamin rekrutacji do projektu  określa w szczególności:

a)    grupę docelową,

b)    kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji,

c)    wymagane dokumenty,

d)    prawa i obowiązki uczestników,

e)    zasady rezygnacji z projektu.

 1. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz przeprowadzenie rekrutacji należą do kompetencji organizacji wysyłającej i będą prowadzone przez koordynatora projektu.
 2. Biuro projektu mieści się w Zespole Szkół Poniatowa ul. Fabryczna 16 c, 24-320 Poniatowa.
 3. Informacje na temat projektu zamieszczane są na stronie internetowej:
  http://zs.poniatowa.pl.

 

§ 2

Grupa docelowa

20 uczniów II lub III klas z ZS w Poniatowej, kształcących się w kierunkach:

- technik mechanik

- technik informatyk

§ 3

Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji

I. Warunki ogólne

1. Rekrutację do projektu ogłasza i jej termin ustala organizacja wysyłająca.

2. Rekrutacja rozpoczyna się w miesiącu listopadzie 2019r. i potrwa do grudnia.  Data rozpoczęcia
i zakończenia przyjmowania zgłoszeń do projektu zostaje podana w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

3. Rekrutację przeprowadza komisja 5-osobowa w składzie: koordynator projektu, dyrektor szkoły, pedagog, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel przedmiotów zawodowych.

4. Organizacja wysyłającą ogłasza rekrutację poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej w szkoły oraz na stronie internetowej szkoły oraz profilu szkoły na Facebooku. Informacja będzie także przekazywana przez wychowawców uczniów.

5. Zgłoszenia do projektu dokonuje uczeń na podstawie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik 1 do niniejszego regulaminu.

6. Formularze zgłoszeniowe uczniów niepełnoletnich dodatkowo winien podpisać opiekun prawny.

7. Wybór uczestników będzie dokonany w sposób uczciwy, uczciwy, przejrzysty, spójny i udokumentowany. Podczas rekrutacji brane będą pod uwagę jedynie kryteria opisane w pkt. II i III. Na wybór uczestników nie będzie miało wpływu ich wyznanie, światopogląd, pochodzenie, itp.
W projekcie mogą wziąć udział na tych samych zasadach zarówno chłopcy jak i dziewczęta.

8. Uczniowie (opiekunowie prawni) mają prawo wglądu w dokumentację rekrutacyjną ich dotyczącą.

II. Kryterium rekrutacyjne podstawowe:

Kryterium podstawowe– nie spełnienie któregokolwiek kryterium będzie skutkowało odrzuceniem ucznia z procesu rekrutacji ze względów formalnych:

1. Grupa docelowa:

- uczeń ZS w Poniatowej

- uczeń klasy II lub III z kierunku: technik mechanik lub technik informatyk.

 

Kryterium oceniane będzie w skali: spełnia/nie spełnia, weryfikacja na podstawie formularzy zgłoszeniowych.

III. Kryteria szczegółowe. Zostaną nadane punkty według następującego klucza:

1.Średnia ocen z języka angielskiego ocen z dwóch ostatnich semestrów. Poszczególne wyniki ze średniej z ocen będą punktowane w następujący sposób:

Średnia:

powyżej 4,75 – 50 punktów

4,74 – 4,00 – 40 pkt.

3,99 – 3, 50 – 30 pkt.

3,49 – 3,00 – 20 pkt.

2,99 – 2,75 – 10 pkt.

Poniżej 2,74 – 0 pkt.

 

2. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych z dwóch ostatnich semestrów. Poszczególne wyniki ze średniej z ocen będą punktowane w następujący sposób:

Średnia:

powyżej 4,75 – 50 punktów

4,74 – 4,00 – 40 pkt.

3,99 – 3, 50 – 30 pkt.

3,49 – 3,00 – 20 pkt.

2,99 – 2,75 – 10 pkt.

Poniżej 2,74 – 0 pkt.

 

3. Test z języka angielskiego branżowego. Weryfikacja zostanie sprawdzona na podstawie testu, który będzie oceniony w następujący sposób:

Ocena Celujący – 50 pkt.,

Bardzo dobry – 40 pkt.,

Dobry – 30 pkt.,

Dostateczny – 2 pkt.,

Dopuszczający – 10 pkt.,

Niedostateczny – 0 pkt.

 

4. Motywacja do wzięcia udziału w projekcie. Pytania w ankiecie oceniającej poziom motywacji będą punktowane w skali od 1 do 5 według następującego klucza:

zdecydowanie się zgadzam - 5 pkt.,

raczej się zgadzam – 4 pkt.,

trudno powiedzieć – 3 pkt.,

raczej się nie zgadzam – 2 pkt.,

zdecydowanie się nie zgadzam – 1 pkt. Ocena motywacji do uczestnictwa w projekcie będzie stanowiła średnią punktów uzyskanych w ankiecie.

 

IV. Ocena kandydatów i procedura odwoławcza

1.Punkty uzyskane z ankiety weryfikującej poziom motywacji, ze średnich z ocen
z przedmiotów zawodowych oraz j. angielskiego, jak również z testu sprawdzającego znajomość
j. ang. branżowego zostaną zsumowane. Suma będzie stanowiła o wyniku rekrutacji. Uczniowie
z największą ilością punktów w poszczególnych grupach, w ilości osób dla każdego kierunku określonej w §2, zostaną zakwalifikowani do projektu i wpisani na listy rankingowe, osoby pozostałe zostaną wpisane na listy rezerwowe.

2. Ocena kandydatów zostanie dokonana przez organizację wysyłającą  na podstawie opisanych
w pkt. II i III kryteriów i zamieszczona na protokole, stanowiącym załącznik 2 do niniejszego regulaminu, w terminie ogłoszonym przez organizację wysyłającą.

2. Ocena niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z rekrutacji zostanie ogłoszona poprzez wywieszenie listy rankingowej i rezerwowej na tablicy ogłoszeń w szkole.

4. Lista rankingowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia ewentualnych odwołań.

5. W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed wyjazdem (nieobecność na zajęciach z przygotowania kulturowo-językowo-pedagogicznego) przez ucznia umieszczonego na liście głównej, zostanie on wykluczony z wyjazdu na staż, a prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności.

6. Osoby niezakwalifikowane do projektu mają prawo złożyć odwołanie w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. Powodem odwołania może być stwierdzenie nieprawidłowości/ błędów związanych z przeliczeniem uzyskanych przez nich punktów.

7. Odwołanie wraz z uzasadnieniem winno być złożone pisemnie do koordynatora projektu.

8. Po złożeniu odwołania koordynator projektu winien ponownie przeliczyć punkty kandydata
w terminie 3 dni od przyjęcia odwołania i w przypadku stwierdzenia zasadności odwołania ogłosić niezwłocznie ostateczną listę rankingową i rezerwową.

V. Procedura w przypadku niepowodzenia rekrutacji i nabory dodatkowe

1. W razie niepowodzenia rekrutacji z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń w danej grupie zawodowej lub wycofania się uczestnika lub innych zaistniałych okoliczności organizacja wysyłająca zastrzega sobie możliwość ogłoszenia dodatkowego naboru i/lub zmiany liczby uczniów na poszczególnych kierunkach zawodowych w porozumieniu z organizacją przyjmującą.

2. Nabór dodatkowy może być prowadzony w trybie przyspieszonym, tj. bez zachowania terminu min. 2 tygodni przyjmowania zgłoszeń.

3. W przypadku jednakowej ilości punktów kilku osób, co utrudniło by wyłonienie właściwej ilości uczestników, ustala się, iż decydująca będzie średnia ocen przedmiotów zawodowych i języka angielskiego z ostatnich 2 semestrów.

§ 4

Wymagane dokumenty

1. Na etapie rekrutacji:

a) Formularz zgłoszeniowy.

2. Po zakwalifikowaniu do projektu:

a) Deklaracja statusu uczestnika,

b) Deklaracja o stanie zdrowia,

c) Europass-CV w języku angielskim,

d) Oświadczenie uczestnika Projektu (dot. przetwarzania danych osobowych),

e) Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osoba uczącą  się, wraz z częścią Warunki ogólne,

f) Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się,

g) Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności.

 

§ 5

Prawa i obowiązki uczestników projektu

Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do:

 1. Udziału w zajęciach przygotowawczych z zakresu:

-        Językowego,

-        kulturowego,

-        pedagogicznego,

 1. Uczestnictwa we wszystkich spotkaniach informacyjnych w czasie trwania projektu zarówno przed wyjazdem, w czasie pobytu na praktykach zawodowych, jak i po powrocie.
 2. Przygotowania i złożenia wymaganego zapisami umowy z uczestnikiem raportu w systemie Mobility Tool oraz wypełniania ankiet ewaluacyjnych i innych wymaganych dokumentów.
 3. Gromadzenia podczas pobytu w Czechach materiałów do opracowania narzędzi promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu, uczestniczenia w spotkaniach promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu.
 4. Współpracy z nauczycielami zaangażowanymi w realizację projektu w szkole oraz podczas pobytu w Czechach, przestrzegania poleceń opiekuna wyjeżdżającego z uczestnikami.
 5. Odbycia stażu zgodnie z programem praktyk oraz uczestnictwa w realizacji programu kulturowego zagwarantowanego w czasie pobytu w Czechach.
 6. Bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas podróży, odbywania praktyk zawodowych, udziału w programie kulturowym, przebywania na terenie miejsca zakwaterowania i podczas spędzania czasu wolnego.
 7. Bezwzględnego przestrzegania zakazu spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających w czasie trwania mobilności. W przypadku stwierdzenia naruszenia przedmiotowych zakazów uczestnik zostanie bezwzględnie usunięty z udziału w projekcie
  i obciążony wszystkimi kosztami poniesionymi na organizację jego wyjazdu.
 8. Posiadania ważnych dokumentów uprawniających do pobytu za granicą, tj. ważny dowód osobisty lub paszport, dokumentów upoważniających do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej tj. np. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

§ 6

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

 1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika z projektu
  w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub zaprzestania nauki w szkole.
 2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z projektu bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej
  w przypadku gdy:

-        rezygnacja została zgłoszona na piśmie do dyrektora szkoły w terminie do 5 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny,

-        rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych, działania siły wyższej i organizacja wysyłająca została zawiadomiona w terminie do 5 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Przyczyna rezygnacji nie może być znana przez uczestnika w momencie złożenia formularza zgłoszeniowego do projektu. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie (dowód) dot. sytuacji ją powodującej (np. zwolnienie lekarskie).

W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.

 1. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie (z wyłączeniem okoliczności, których mowa w pkt. 2) lub wykluczenia z projektu, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, innych otrzymanych w ramach projektu najpóźniej
  w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych uczestnik może zostać obciążony kosztami poniesionymi na organizację jego udziału w projekcie.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie prawo zmiany lub aneksowania niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej  http:// zs.poniatowa.pl

 

Poniatowa,23.10.2019 r.

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu
„Europejskie praktyki zawodowe kluczem do rynku pracy”

Nr projektu-2019-1-PL01-KA102-063097

 

§ 1

Przepisy ogólne

 1. Projekt pt. „Europejskie praktyki zawodowe kluczem do rynku pracy” jest realizowany przez Zespół Szkół w Poniatowej, zwany dalej organizacją wysyłającą, działającą w partnerstwie
  z Educare et Labora w Ostrawie, zwaną dalej organizacją przyjmującą.
 2. 2. Projekt jest realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), jako część projektu „Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ 
  przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
 3. 3. Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063097 zawartej w dn. 27.09.2019 pomiędzy Powiatem Opolskim/Zespołem Szkół w Poniatowej
  a Fundacją Rozwoju Sytemu Edukacji.
 4. Projekt jest realizowany w terminie 01.11.2019 – 31.10.2020.
 5. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych, społecznych i językowych
  u uczniów ZSP z klas II i III z kierunków technik informatyk i technik mechanik.
 6. Cele będą realizowane poprzez organizację staży dla 20 uczniów (uczestników mobilności)
  z organizacji wysyłającej w czeskich przedsiębiorstwach o profilach działalności zgodnych kierunkami kształcenia. W ramach projektu odbędzie się jedna mobilności.
 7. Regulamin rekrutacji do projektu  określa w szczególności:

a)    grupę docelową,

b)    kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji,

c)    wymagane dokumenty,

d)    prawa i obowiązki uczestników,

e)    zasady rezygnacji z projektu.

 1. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz przeprowadzenie rekrutacji należą do kompetencji organizacji wysyłającej i będą prowadzone przez koordynatora projektu.
 2. Biuro projektu mieści się w Zespole Szkół Poniatowa ul. Fabryczna 16 c, 24-320 Poniatowa.
 3. Informacje na temat projektu zamieszczane są na stronie internetowej:
  http://zs.poniatowa.pl.

 

§ 2

Grupa docelowa

20 uczniów II lub III klas z ZS w Poniatowej, kształcących się w kierunkach:

- technik mechanik

- technik informatyk

§ 3

Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji

I. Warunki ogólne

1. Rekrutację do projektu ogłasza i jej termin ustala organizacja wysyłająca.

2. Rekrutacja rozpoczyna się w miesiącu listopadzie 2019r. i potrwa do grudnia.  Data rozpoczęcia
i zakończenia przyjmowania zgłoszeń do projektu zostaje podana w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

3. Rekrutację przeprowadza komisja 5-osobowa w składzie: koordynator projektu, dyrektor szkoły, pedagog, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel przedmiotów zawodowych.

4. Organizacja wysyłającą ogłasza rekrutację poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej w szkoły oraz na stronie internetowej szkoły oraz profilu szkoły na Facebooku. Informacja będzie także przekazywana przez wychowawców uczniów.

5. Zgłoszenia do projektu dokonuje uczeń na podstawie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik 1 do niniejszego regulaminu.

6. Formularze zgłoszeniowe uczniów niepełnoletnich dodatkowo winien podpisać opiekun prawny.

7. Wybór uczestników będzie dokonany w sposób uczciwy, uczciwy, przejrzysty, spójny i udokumentowany. Podczas rekrutacji brane będą pod uwagę jedynie kryteria opisane w pkt. II i III. Na wybór uczestników nie będzie miało wpływu ich wyznanie, światopogląd, pochodzenie, itp.
W projekcie mogą wziąć udział na tych samych zasadach zarówno chłopcy jak i dziewczęta.

8. Uczniowie (opiekunowie prawni) mają prawo wglądu w dokumentację rekrutacyjną ich dotyczącą.

II. Kryterium rekrutacyjne podstawowe:

Kryterium podstawowe– nie spełnienie któregokolwiek kryterium będzie skutkowało odrzuceniem ucznia z procesu rekrutacji ze względów formalnych:

1. Grupa docelowa:

- uczeń ZS w Poniatowej

- uczeń klasy II lub III z kierunku: technik mechanik lub technik informatyk.

 

Kryterium oceniane będzie w skali: spełnia/nie spełnia, weryfikacja na podstawie formularzy zgłoszeniowych.

III. Kryteria szczegółowe. Zostaną nadane punkty według następującego klucza:

1.Średnia ocen z języka angielskiego ocen z dwóch ostatnich semestrów. Poszczególne wyniki ze średniej z ocen będą punktowane w następujący sposób:

Średnia:

powyżej 4,75 – 50 punktów

4,74 – 4,00 – 40 pkt.

3,99 – 3, 50 – 30 pkt.

3,49 – 3,00 – 20 pkt.

2,99 – 2,75 – 10 pkt.

Poniżej 2,74 – 0 pkt.

 

2. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych z dwóch ostatnich semestrów. Poszczególne wyniki ze średniej z ocen będą punktowane w następujący sposób:

Średnia:

powyżej 4,75 – 50 punktów

4,74 – 4,00 – 40 pkt.

3,99 – 3, 50 – 30 pkt.

3,49 – 3,00 – 20 pkt.

2,99 – 2,75 – 10 pkt.

Poniżej 2,74 – 0 pkt.

 

3. Test z języka angielskiego branżowego. Weryfikacja zostanie sprawdzona na podstawie testu, który będzie oceniony w następujący sposób:

Ocena Celujący – 50 pkt.,

Bardzo dobry – 40 pkt.,

Dobry – 30 pkt.,

Dostateczny – 2 pkt.,

Dopuszczający – 10 pkt.,

Niedostateczny – 0 pkt.

 

4. Motywacja do wzięcia udziału w projekcie. Pytania w ankiecie oceniającej poziom motywacji będą punktowane w skali od 1 do 5 według następującego klucza:

zdecydowanie się zgadzam - 5 pkt.,

raczej się zgadzam – 4 pkt.,

trudno powiedzieć – 3 pkt.,

raczej się nie zgadzam – 2 pkt.,

zdecydowanie się nie zgadzam – 1 pkt. Ocena motywacji do uczestnictwa w projekcie będzie stanowiła średnią punktów uzyskanych w ankiecie.

 

IV. Ocena kandydatów i procedura odwoławcza

1.Punkty uzyskane z ankiety weryfikującej poziom motywacji, ze średnich z ocen
z przedmiotów zawodowych oraz j. angielskiego, jak również z testu sprawdzającego znajomość
j. ang. branżowego zostaną zsumowane. Suma będzie stanowiła o wyniku rekrutacji. Uczniowie
z największą ilością punktów w poszczególnych grupach, w ilości osób dla każdego kierunku określonej w §2, zostaną zakwalifikowani do projektu i wpisani na listy rankingowe, osoby pozostałe zostaną wpisane na listy rezerwowe.

2. Ocena kandydatów zostanie dokonana przez organizację wysyłającą  na podstawie opisanych
w pkt. II i III kryteriów i zamieszczona na protokole, stanowiącym załącznik 2 do niniejszego regulaminu, w terminie ogłoszonym przez organizację wysyłającą.

2. Ocena niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z rekrutacji zostanie ogłoszona poprzez wywieszenie listy rankingowej i rezerwowej na tablicy ogłoszeń w szkole.

4. Lista rankingowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia ewentualnych odwołań.

5. W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed wyjazdem (nieobecność na zajęciach z przygotowania kulturowo-językowo-pedagogicznego) przez ucznia umieszczonego na liście głównej, zostanie on wykluczony z wyjazdu na staż, a prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności.

6. Osoby niezakwalifikowane do projektu mają prawo złożyć odwołanie w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. Powodem odwołania może być stwierdzenie nieprawidłowości/ błędów związanych z przeliczeniem uzyskanych przez nich punktów.

7. Odwołanie wraz z uzasadnieniem winno być złożone pisemnie do koordynatora projektu.

8. Po złożeniu odwołania koordynator projektu winien ponownie przeliczyć punkty kandydata
w terminie 3 dni od przyjęcia odwołania i w przypadku stwierdzenia zasadności odwołania ogłosić niezwłocznie ostateczną listę rankingową i rezerwową.

V. Procedura w przypadku niepowodzenia rekrutacji i nabory dodatkowe

1. W razie niepowodzenia rekrutacji z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń w danej grupie zawodowej lub wycofania się uczestnika lub innych zaistniałych okoliczności organizacja wysyłająca zastrzega sobie możliwość ogłoszenia dodatkowego naboru i/lub zmiany liczby uczniów na poszczególnych kierunkach zawodowych w porozumieniu z organizacją przyjmującą.

2. Nabór dodatkowy może być prowadzony w trybie przyspieszonym, tj. bez zachowania terminu min. 2 tygodni przyjmowania zgłoszeń.

3. W przypadku jednakowej ilości punktów kilku osób, co utrudniło by wyłonienie właściwej ilości uczestników, ustala się, iż decydująca będzie średnia ocen przedmiotów zawodowych i języka angielskiego z ostatnich 2 semestrów.

§ 4

Wymagane dokumenty

1. Na etapie rekrutacji:

a) Formularz zgłoszeniowy.

2. Po zakwalifikowaniu do projektu:

a) Deklaracja statusu uczestnika,

b) Deklaracja o stanie zdrowia,

c) Europass-CV w języku angielskim,

d) Oświadczenie uczestnika Projektu (dot. przetwarzania danych osobowych),

e) Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osoba uczącą  się, wraz z częścią Warunki ogólne,

f) Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się,

g) Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności.

 

§ 5

Prawa i obowiązki uczestników projektu

Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do:

 1. Udziału w zajęciach przygotowawczych z zakresu:

-        Językowego,

-        kulturowego,

-        pedagogicznego,

 1. Uczestnictwa we wszystkich spotkaniach informacyjnych w czasie trwania projektu zarówno przed wyjazdem, w czasie pobytu na praktykach zawodowych, jak i po powrocie.
 2. Przygotowania i złożenia wymaganego zapisami umowy z uczestnikiem raportu w systemie Mobility Tool oraz wypełniania ankiet ewaluacyjnych i innych wymaganych dokumentów.
 3. Gromadzenia podczas pobytu w Czechach materiałów do opracowania narzędzi promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu, uczestniczenia w spotkaniach promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu.
 4. Współpracy z nauczycielami zaangażowanymi w realizację projektu w szkole oraz podczas pobytu w Czechach, przestrzegania poleceń opiekuna wyjeżdżającego z uczestnikami.
 5. Odbycia stażu zgodnie z programem praktyk oraz uczestnictwa w realizacji programu kulturowego zagwarantowanego w czasie pobytu w Czechach.
 6. Bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas podróży, odbywania praktyk zawodowych, udziału w programie kulturowym, przebywania na terenie miejsca zakwaterowania i podczas spędzania czasu wolnego.
 7. Bezwzględnego przestrzegania zakazu spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających w czasie trwania mobilności. W przypadku stwierdzenia naruszenia przedmiotowych zakazów uczestnik zostanie bezwzględnie usunięty z udziału w projekcie
  i obciążony wszystkimi kosztami poniesionymi na organizację jego wyjazdu.
 8. Posiadania ważnych dokumentów uprawniających do pobytu za granicą, tj. ważny dowód osobisty lub paszport, dokumentów upoważniających do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej tj. np. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

§ 6

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

 1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika z projektu
  w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub zaprzestania nauki w szkole.
 2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z projektu bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej
  w przypadku gdy:

-        rezygnacja została zgłoszona na piśmie do dyrektora szkoły w terminie do 5 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny,

-        rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych, działania siły wyższej i organizacja wysyłająca została zawiadomiona w terminie do 5 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Przyczyna rezygnacji nie może być znana przez uczestnika w momencie złożenia formularza zgłoszeniowego do projektu. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie (dowód) dot. sytuacji ją powodującej (np. zwolnienie lekarskie).

W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.

 1. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie (z wyłączeniem okoliczności, których mowa w pkt. 2) lub wykluczenia z projektu, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, innych otrzymanych w ramach projektu najpóźniej
  w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych uczestnik może zostać obciążony kosztami poniesionymi na organizację jego udziału w projekcie.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie prawo zmiany lub aneksowania niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej  http:// zs.poniatowa.pl

 

Poniatowa,23.10.2019 r.

 
PROJEKT ERASMUS+ SZKOLENIE ZAWODOWE
Wpisany przez Katarzyna Kramek   
niedziela, 22 września 2019 21:55

Trwanie projektu: 11/2019 – 11/2020

Zespół Szkół w Poniatowej rozpoczyna realizację kolejnego projektu Międzynarodowego Programu Wymiany Młodzieży Erasmus +.

Koordynatorem projektu jest nauczyciel języka angielskiego – Katarzyna Kramek-Mazur.

Projekt będzie trwał od listopada 2019 roku do listopada 2020 r.

Tytuł projektu: “Europejskie praktyki zawodowe – kluczem do rynku pracy”. W ramach projektu 10 techników informatyków oraz 10 techników mechaników uda się na staż do czeskiego miasta Ostrava.

Więcej…
 
NOWY PROJEKT ERASMUS PLUS W NASZEJ SZKOLE
Wpisany przez Katarzyna Kramek   
wtorek, 13 sierpnia 2019 05:50

Miło nam poinformować, że projekt „ Europejskie praktyki zawodowe kluczem do rynku pracy” otrzymał dofinansowanie Narodowej Agencji programu Erasmus +, FRSE.  Inicjatywa ta pozwala nam na otrzymanie dofinansowania na wyjazd na praktyki zagraniczne, w celu rozwinięcia swoich umiejętności praktycznych oraz językowych. W ramach projektu zagwarantowano miejsca stażowe dla 10 uczniów kształcących się na kierunku techniki informatyk oraz dla 10 – techników mechaników w miejscowości Ostrava w Czechach. Przewidziany jest również program kulturowy – wycieczki do Pragi i Brna oraz wiele innych atrakcji. Uczestnicy otrzymają międzynarodowe dokumenty potwierdzające odbycie praktyk.

Zachęcamy do udziału w projekcie. Sięgnijcie po właściwy klucz…