Atut-projekty
RÓŻNORODNE PROGRAMY, PROJEKTY I POZASZKOLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na przestrzeni lat uczestniczyliśmy w wielu projektach dzięki którym młodzież nie tylko miała możliwość uczestniczenia w wielu zajęciach rozwijających zainteresowania, certyfikowanych kursach, specjalistycznych szkoleniach, wakacyjnych stażach zawodowych, ale również rozbudowaliśmy swoją bazę dydaktyczną, pozyskując m.in. nowoczesne pracownie komputerowe (w ostatnim czasie 6 nowych pracowni) oraz pracownie mechaniczne (z nową obrabiarką CNC), multimedialną pracownię językową, tablice interaktywne, rzutniki i wiele innych pomocy dydaktycznych wzbogacających proces nauczania.

Obecnie wspólnie z powiatem aplikujemy o kolejny projekt unijny zwiększający kompetencje zawodowe uczniów.

Dzięki dużemu zaangażowaniu dyrekcji i nauczycieli od wielu lat uczniowie uczestniczą w wielu projektach rozwijających ich kompetencje i zainteresowania:

PROJEKTY INFORMATYCZNE

PROJEKT ERASMUS+

PROJEKT ERASMUS+ “Europejskie praktyki zawodowe

PROJEKTY UNIJNE

 
PROJEKTY INFORMATYCZNE

PROJEKTY INFORMATYCZNE cieszą się szczególnym zainteresowaniem wśród młodzieży. Nasza wieloletnia współpraca z Lubelską Grupą Microsoft KUL.NET umożliwia uczniom ZS podnoszenie kwalifikacji z dziedziny IT (Information Technology) poprzez udział w licznych konferencjach, warsztatach, szkoleniach i profesjonalnych praktykach w Microsoft. Młodzi pasjonaci z technikum i liceum uczestniczyli już w ponad 20 specjalistycznych konferencjach informatycznych, m.in. w  Ogólnopolskiej Konferencji Informatycznej Microsoft Innovation Summit, konferencjach: "IT Academic Day” i „Junior IT Day”, Check IT”. Dzięki warsztatom specjalistycznym "Drukarka 3D - drukujemy rzeczy, nie kartki" szkoła pozyskała model drukarki 3D, która obecnie wykorzystywana jest w celach dydaktycznych. Kolejnymi planowanymi warsztatami będą warsztaty „Budowa i eksploatacja drona”. Tak wysoce specjalistyczne warsztaty dają naszym uczniom możliwość pogłębiania umiejętności technicznych i programistycznych. W dowód uznania pracy i pasji młodych informatyków z ZS jesteśmy już od 3 lat zapraszani na konferencje informatyczne organizowane przez Koło Naukowe Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Urząd Marszałkowski i  prezentujemy na własnym stoisku działanie drukarki 3D oraz zaprogramowane przez uczniów roboty. Cyklicznie w szkole jest również organizowana konferencja dla uczniów z powiatu opolskiego - „Poniatowskie Forum Nowych Technologii”, na której młodzi ludzie mają okazję uczestniczyć w wykładach prowadzonych przez znanych lubelskich specjalistów IT.

 
PROJEKT ERASMUS+

PROJEKT ERASMUS+ realizowany od kilku lat rozwija umiejętność komunikacji w języku angielskim dzięki wymianie uczniów z krajów europejskich. W latach 2016-2018 wspólnie ze szkołami z Niemiec, Włoch, Turcji i Francji realizowaliśmy projekt Welcome to Europe?!” W latach 2018-2020 będziemy uczestniczyć w kolejnym projektcie “You are what you eat” - „Jesteś tym, co jesz”.

Projekty są szansą dla młodzieży do nabywania wiedzy o krajach Unii Europejskiej i rozwoju umiejętności dialogu międzykulturowego. Wymiana młodzieży daje motywację do nauki języków obcych, stwarza okazję do interakcji społecznej i uczy tolerancji, wyrozumiałości, a przede wszystkim współpracy.

 
PROJEKT ERASMUS+ “Europejskie praktyki zawodowe

PROJEKT ERASMUS+ “Europejskie praktyki zawodowe – kluczem do rynku pracy”. W ramach projektu 10 techników informatyków oraz 10 techników mechaników w tegoroczne wakacje będzie uczestniczyć w stażu w Czechach w  Ostravie.

 
PROJEKTY UNIJNE

2017-2020 – „Rozwój Infrastruktury kształcenia zawodowego i ustawicznego”

2017-2019 - „Nowoczesna Szkoła zawodowa szansą dla rozwoju powiatu”

2017-2019 - „Innowacyjny nauczyciel i kreatywny uczeń w szkole XXI wieku”

2012-2013 - „Równe Szanse – lepsze możliwości”

2004-2005 -  „Mechatronika szansą dla uczniów ZST w Poniatowej”