Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Projekty unijne

 Nowe pracownie komputerowe
piątek, 13 sierpnia 2010 08:09

Wprowadzając nowe kierunki nauczania (technik informatyk, technik mechatronik) szkoła przystąpiła do programów ogłoszonych przez Ministerstwo Edu kacji Narodowej i Sportu pod hasłem „Pracownie komputerowe dla szkół” umożliwiających zdobycie sprzętu komputerowego dla ZST.

Więcej…
 
Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych
środa, 13 sierpnia 2008 08:00

ZST wzięło udział w  projekcie opracowanym przez Starostwo w Opolu Lubelskim w ramach Rządowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r.

W ramach program u realizowane są następujące zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne:

  1. Szkolne Koło Techniki i Racjonalizacji, przygotowujące młodzież do udziału w olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości oraz egzaminu zawodowego (wyposaża młodzież w podstawową wiedzę z zakresu prawa patentowego i wynalazczości).
  2. Zajęcia na krytej pływalni połączone z nauką pływania (zwiększające szanse młodzieży na kontynuację nauki na AWF) oraz zajęciami zapobiegającymi i korygującymi wady postawy.
Więcej…
 
Mechatronika szansą dla uczniów ZST w Poniatowej
sobota, 13 sierpnia 2005 08:10

W roku szkolnym 2004/2005 nauczyciele przedmiotów zawodowych opracowali projekt „Mechatronika szansą d la uczniów ZST w Poniatowej”, który okazał się najlepszy wśród innych projektów zawodowych szkół średnich w naszym powiecie. Spośród 20 najbardziej zaawansowanych projektów modernizacji programów nauczania zawodowego projekt ZST zajął 3 miejsce w województwie. Dzięki temu  baza dydaktyczna szkoły została wzbogacona o nową wysoce specjalistyczną pracownię technologiczną, sfinansowaną z Funduszy UE w ramach realizacji projektów zmian w edukacji zawodowej - "Dostosowanie do wymogów współczesnego rynku pracy" - Program Phare 2001.

Więcej…